سبد خرید

کالایی در سبد نیست

طراحی هویت بصری برای فروشگاه تاسیسات ساختمانی "اربابی"

لوگوی فروشگاه تاسیسات ساختمانی اربابی

در طراحی این لوگوتایپ سعی شد کلمه اربابی (فارسی) را با المان های آشنا در مورد موضوع تاسیسات ساختمانی ترکیب کنیم. به این منظور از لوله و آچار (در فضای منفی) استفاده کردیم و سایر حروف هم به شکل همسان، با ابعاد و فواصل یکسان طراحی شدند

Arbabi Construction Facilities Store Logo

In designing this logo, we tried to combine the word Arbabi (Persian) with familiar elements on the subject of construction facilities. For this purpose, we used pipes and wrenches (in negative space) and other letters were designed in the same way, with the same dimensions and distances.

 


 

لوگونشانه

ahangjo
zaq
rfn
soofi
ear1
arcan
tahdiglover
drink-time-
borna
cafeabi
marnail
baran
mohidin
maan
aref
avana
hichkas
janatolzahra
carplaza-fa
cafeto
khanomi
clawear
carplaza-en
genolog
folani
khabarche
kowsar

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

carplaza
narsez
door
gta
nikon
nike
god
avana-sargije
erfan
imagin
condom
google
avana-360
nejad
hiv
hobab
loc
babayi
avana-margekodaki
fancy
god2
mohtaj
captcha
dami
ma
beats
avana-miokhandam
crona
ghadar-forc
ps-swiss
loc2
viraene-c
daeman
driver
esf
avana-poch
sogand-dorezamin
maye
plasco
chines
bahram
mamanpaz
reyg
mario
saratan
design

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des12
atash
des4
des7
des9
des6
bozoqg
des2
des3
adidas
des1
dard
sardardd
behdadsalimi
des10
dance
des13
des11
ashkan
des5
adidas2
des8

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

arshict
set
carplaza
spadan
heysalam
youga
arbabi
bor
visityahya
alisedqi

 

 

۳بعدیرندر

6
3
4
14
5
10
8
13
9
7
1
11
12
15
2

پشتیبانی

09334906870 - واتساپ
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail