طراحی لوگو برای وبسایت خبری “خبرچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طراحی این لوگو از شکل انتزاعی پرنده نامه رسان استفاده شده که در تناسبات مساوی یک به یک و کراپ مربعی به اجرا رسیده است.

 

For the news site Khabarche / in the design of this logo, an abstract shape of a letter-carrying bird has been used, which has been executed in equal proportions one by one and a square crop.

سفارش طراحی لوگو حرفه ای

 

 

طراحی لوگوی گرافیکی