طراحی لوگو برای فروشگاه تاسیسات ساختمانی “اَربابی

 

 

 

لوگوی فروشگاه تاسیسات ساختمانی اربابی

در طراحی این لوگوتایپ سعی شد کلمه اربابی (فارسی) را با المان های آشنا در مورد موضوع تاسیسات ساختمانی ترکیب کنیم. به این منظور از لوله و آچار (در فضای منفی) استفاده کردیم و سایر حروف هم به شکل همسان، با ابعاد و فواصل یکسان طراحی شدند

Arbabi Construction Facilities Store Logo

In designing this logo, we tried to combine the word Arbabi (Persian) with familiar elements on the subject of construction facilities. For this purpose, we used pipes and wrenches (in negative space) and other letters were designed in the same way, with the same dimensions and distances.