امیر خلیلیان

ایده‌پرداز و طراح گرافیک

عارف میرزااحمدی

طراح گرافیک و سه‌بعدی

مائده سعادت

(طراح گرافیک)

مسعود معمارنژاد

(امنیت و پشتیبانی)