طراحی لوگو برای گروه موسیقیگنولوگ

طراحی لوگو برای گروه موسیقی راک با ترکیب تایپوگرافی فارسی “گنولوگ” و شکل شماتیک خرچنگ با توجه به وجود تعداد زیاد خرچنگ در جنوب.

 

Logo design for a rock band with a combination of Persian typography “Genolog” and schematic shape of a crab due to the large number of crabs in the south