طراحی لوگو برای گروه راک “آوانا

با توجه به سبک موسیقی این گروه، در طراحی این لوگو سعی شده از خطوط تیز، محکم و منسجم استفاده شود.

Logo design for the rock band (Avana)
In designing this logo, we have tried to use sharp, solid and coherent lines.