طراحی هویت بصری و بسته بندی برای “معسل الصابر” (تنباکو قلیان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این لوگو را برای برند “تنباکوی معسل الصابر” طراحی کردیم.
در این طرح از مینیمال شده ی شکل کلی قلیان استفاده کردیم.

 

We designed this logo for the brand “Al-Saber Masses Tobacco”.
In this design, we used the minimalized overall shape of the hookah.

همچنین بسته بندی محصولات شامل ۲۴ طرح و ۴ سایز را انجام دادیم.