توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 
Adobe Indesign70%
 
Corel Draw80%
 
3D90%
 
Rendering60%
 
Autocad90%
 

 

لوگونشانه

rfn
ear1
aref
maan
khabarche
avana
zaq
hichkas
khanomi
cafeto
drink-time-
ahangjo
borna
arcan
baran
janatolzahra
folani

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

esf
babayi
nikon
beats
imagin
god
mario
maye
chines
door
god2
avana-miokhandam
ghadar-forc
erfan
avana-poch
fancy
google
loc2
ma
mohtaj
narsez
bahram
condom
gta
hiv
sogand-dorezamin
dami
reyg
nejad
mamanpaz
avana-margekodaki
loc
design
avana-sargije
avana-360
daeman

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des3
des10
ashkan
bozoqg
des5
dard
dance
des4
des6
des13
behdadsalimi
des11
atash
adidas
des7
des8
adidas2
des12
des1
des9
des2
sardardd

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

alisedqi
visityahya
heysalam
bor
set
spadan
youga
arbabi
arshict

 

 

۳بعدیرندر

8
13
12
4
9
10
7
5
15
6
11
1
3
2
14